0936079616
khoaquocte@is-dnu.edu.vn

International Journal of Emerging Technologies in Learning (SCOPUS)

Cập nhật: 26-05-2020 05:18:54 | Tạp chí hợp tác | Lượt xem: 1132

International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET) 

eISSN: 1863-0383

iJET là một tạp chí liên ngành tập trung vào việc trao đổi các xu hướng và kết quả nghiên cứu có liên quan cũng như trình bày các kinh nghiệm thực tế thu được trong khi phát triển và thử nghiệm các yếu tố của công nghệ học tập nâng cao. Vì vậy, mục tiêu của tạp chí là thu hẹp khoảng cách giữa các tạp chí nghiên cứu học thuật thuần túy và các ấn phẩm thực tế. Vì vậy, tạp chí bao gồm đầy đủ từ nghiên cứu, phát triển ứng dụng đến trải nghiệm báo cáo và mô tả sản phẩm.

iJET được liệt kê trong rất nhiều danh mục báo chí như: SCOPUS, Emerging Sources Citation Index, Elsevier, IET (The Instituiton of Engineering & Technology),  EBSCO, Google Scholar, DOAJ (Directory of Open Access Journals), LearnTechLib, Microsof Academic Search, UlsrichWeb Global Serial Directory...

Đối tác / Partners

 • ATHE

 • SBP

 • iJET

 • IJPR

 • irate

 • UWS_logo

 • SRC_logo

 • LUC_logo

 • IJICC_logo

 • GMM_logo

 • FormGEN-logo

 • CU_logo

 • University_of_Chichester_new_logo_design

 • ISHOU UNIVERSITH

Bản quyền nội dung thuộc về Khoa Quốc tế- Đại học Đai Nam. Thiết kế & phát triển bởi Vinaweb