Giới thiệu

Sứ mệnh & Tầm nhìn

Thành công của Khoa Quốc tế phụ thuộc vào con người, cả trong và ngoài tổ chức, làm việc hướng tới một mục tiêu chung bao gồm những gì chúng ta tin tưởng và những gì chúng ta đại diện.

Giới thiệu Khoa Quốc tế

Các trường đại học hiệu suất cao của thế kỷ 21 phải lấy chương trình, sản phẩm và dịch vụ chất lượng là nền tảng của mình, phải nuôi dưỡng và khai thác tài năng, ý tưởng để thực hiện được mục tiêu này. Với mục tiêu tiếp cận chuẩn mực giáo dục đại học tiên tiến của thế giới phù hợp với yêu cầu phát triển của Việt Nam, tham gia đào tạo nhân lực khu vực và thế giới, Khoa Quốc tế, trường Đại học Đại Nam được thành lập theo quyết định số 94/QĐ-ĐN-HĐQT ngày 19 tháng 7 năm 2010 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Giới thiệu trường Đại học Đại Nam

Trường Đại học Đại Nam được chính thức thành lập tại Thủ đô Hà Nội và hoạt động theo Quy chế trường đại học tư thục theo Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. Sứ mệnh của Trường Đại học Đại Nam: Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho thời kỳ hội nhập. Ngoài môi trường đào tạo hấp dẫn, cởi mở và sáng tạo, các sinh viên vào học tại Trường Đại học Đại Nam được hưởng nhiều tiện ích.