Giới thiệu Khoa Quốc tế

Các trường đại học hiệu suất cao của thế kỷ 21 phải lấy chương trình, sản phẩm và dịch vụ chất lượng là nền tảng của mình, phải nuôi dưỡng và khai thác tài năng, ý tưởng để thực hiện được mục tiêu này.

Với mục tiêu tiếp cận chuẩn mực giáo dục đại học tiên tiến của thế giới phù hợp với yêu cầu phát triển của Việt Nam, tham gia đào tạo nhân lực khu vực và thế giới, Khoa Quốc tế, trường Đại học Đại Nam được thành lập theo quyết định số 94/QĐ-ĐN-HĐQT ngày 19 tháng 7 năm 2010 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Khoa Quốc tế là nơi giới thiệu, tư vấn, cung cấp, các chương trình học quốc tế từ ngắn hạn, Tiếng Anh, trung cấp, cao đẳng, đại học, sau đại học lấy chứng chỉ và bằng cấp quốc tế cho học viên Việt Nam có nhu cầu.

Mục tiêu của Khoa Quốc tế là để đáp ứng với thay đổi môi trường giáo dục, thương mại và nâng cao danh tiếng của Đại học Đại Nam như là một nhà cung cấp chính của giáo dục chất lượng cao và đào tạo ngôn ngữ.

Khoa Quốc tế có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức tốt, kỹ năng thực hành thành thạo, khả năng làm việc độc lập, có tính sáng tạo cao, có ý thức và được trang bị ngoại ngữ tốt, nhằm cung cấp cho xã hội một đội ngũ nhân lực chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Sứ mệnh và Nhiệm vụ của Khoa

  • Cung cấp một chương trình học tập có chất lượng, phù hợp, hợp lý cho phép sinh viên phát triển trí tuệ và cá nhân.
  • Đảm bảo rằng tất cả học sinh Đại Nam có cơ hội trang bị cho mình những kỹ năng ngôn ngữ, kỹ năng nghề nghiệp để hoạt động hiệu quả trong thị trường lao động toàn cầu.
  • Củng cố và mở rộng các chương trình quốc tế, cả về số lượng sinh viên, các chuyên ngành và loại hình học tập.
  • Hợp tác với các khoa, phòng ban trong trường để phát triển các chương trình sáng tạo và phù hợp.
  • Phát triển và ứng dụng công nghệ mới cho việc học các chuyên ngành cũng như ngôn ngữ.